Begrippen

ALGEHELE VOLMACHT/ NOTARIËLE VOLMACHT

Dit is een notariële akte waarbij de gevolmachtigde kan handelen namens de volmachtgever waar en wanneer dat maar nodig is. Met een notariële volmacht kunt u bijvoorbeeld uw partner, kind(eren) of een derde machtigen uw zaken te behartigen en is bedoeld voor situaties waarin u zelf (tijdelijk) niet kunt handelen. De gevolmachtigde kan bijna alles doen namens de volmachtgever wat deze laatste zelf ook zou kunnen. De gevolmachtigde kan echter geen testament maken of in het huwelijk treden namens de volmachtgever. Als u een volmacht geeft aan iemand moet u erop vertrouwen dat de volmacht goed wordt gebruikt door de gevolmachtigde. Een algehele volmacht kan altijd herroepen worden en eindigt bij overlijden.

ALS

ALS is een spierziekte die ervoor zorgt dat spieren onvoldoende of niet functioneren. ALS is progressief van aard, dat betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruitgaat. ALS verzwakt de spieren die we dagelijks gebruiken om die dingen te kunnen doen die noodzakelijk zijn of die we belangrijk vinden. De ziekte tast het verstand niet aan. Wel worden uiteindelijk alle spieren, behalve de hartspier, aangetast. Wanneer de spieren van de armen en handen zwakker worden heeft dat gevolgen voor bijvoorbeeld het schrijven en het zetten van een handtekening. Het is verstandig stil te staan bij de juridische en financiële gevolgen die dit kan hebben. Wanneer u zelf niet meer in staat bent uw zaken te behartigen is het prettig als uw partner, kinderen of andere vertrouwenspersoon dat voor u kan overnemen.

BEWIND

Bewind is een maatregel aangesteld door een kantonrechter en is er voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. In dat geval behartigt een bewindvoerder uw financiële belangen zoals de afhandeling van uw post, het betalen van uw vaste lasten, het beleggen van uw geld, het doen van belastingaangifte of het aanvragen van bijstand of huurtoeslag. Een bewindvoerder moet er tevens voor zorgen dat uw inkomsten worden gebruikt voor uw verzorging. Hij beheert alle goederen die onder bewind zijn gesteld en voert hierover de administratie. Wekelijks wordt een vast bedrag overgeboekt naar uw bankrekening dat u zelf kunt uitgeven. Tijdens de onderbewindstelling kunt u niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder iets kopen of verkopen. U mag tijdens de onderbewindstelling wel zelfstandig hoogstpersoonlijke rechtshandelingen blijven verrichten, de bewindvoerder mag dit niet voor u doen.

CODICIL

Een codicil is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. Door middel van een codicil kunt u zaken als sieraden, verzamelingen, documenten, meubelstukken of andere voorwerpen die behoren tot uw eigen inboedel, na uw overlijden nalaten aan een met naam en toenaam genoemd(e) persoon/personen en/of instelling(en). Ook kunnen in een codicil wensen staan met betrekking tot uw uitvaart. Nalaten van geld en onroerende goederen kan alleen door middel van een testament via de notaris en kan dus niet via een codicil. Een codicil moet altijd handgeschreven zijn, een getypte of gedrukte tekst is dus niet rechtsgeldig en kan niet als codicil worden aangemerkt.

CURATELE

Curatele is een maatregel opgelegd door een rechter wanneer een persoon niet meer (geheel) in staat is om zijn of haar financiële en persoonlijke belangen te behartigen. Deze maatregel is nodig wanneer iemand de gevolgen van zijn of haar handelen niet meer kan overzien. Als gevolg van de onder curatele stelling verliest u uw handelingsbekwaamheid en kunt u zonder de toestemming van de curator niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten zoals het sluiten van overeenkomsten. Redenen om iemand onder curatele te stellen kunnen uiteenlopen tot bijvoorbeeld geestelijke stoornissen, verkwisting of drankmisbruik.

DEMENTIE

Dementie is een hersenziekte met een verzameling van symptomen zoals geheugenverlies, moeite hebben met aangeleerde vaardigheden en veranderingen van gedrag. Dementie kenmerkt zicht door het geleidelijk achteruitgaan van uw geestelijke vermogen waardoor u geleidelijk de bekwaamheid verliest om zelf beslissingen te nemen. Meer informatie zie Alzheimer Nederland klik hier.

DGA

Betekend Directeur Groot aandeelhouder en is zowel aandeelhouder als bestuurder van een BV. De directeur grootaandeelhouder van een BV heeft u een bijzondere positie.  Hij of zij is grootaandeelhouder en daarom machthebber over de vennootschap. Maar tegelijkertijd is hij of zij als directeur ook in dienst van de BV en een werknemer, een ondergeschikte van de BV. De DGA is als het ware in dienst bij zichzelf. De BV is een rechtspersoon en de DGA zelf is een natuurlijk persoon. De DGA is in principe met zijn of haar privévermogen niet aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf tenzij de bank de DGA heeft laten mee tekenen voor leningen die bestemd zijn voor de BV, dan is de DGA ook persoonlijk aansprakelijk of bij onbehoorlijk bestuur.

DIGITALE WERELD

Computers en internet worden steeds belangrijker en nemen in ons leven een steeds grotere plaats in. Maar wat als u door een slecht geheugen of ernstige ziekte niet meer in staat bent om uw digitale wereld te beheren? Wie heeft er dan toegang tot uw e-mail? Wie kan uw  digitale bestanden zoals foto’s en muziek beheren en wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw profielen op sociale netwerken als u bent overleden? Is er iemand op de hoogte van al uw digitale wachtwoorden?

EUTHANASIEVERKLARING

Euthanasie is levensbeëindigend handelen door een arts, altijd op verzoek van de patiënt. Dit verzoek aan de arts om iemands leven te beëindigen in verband met ondraaglijk lijden staat in een euthanasieverklaring. In deze verklaring staat precies beschreven, zodat er geen enige twijfel is omtrent uw wensen, onder welke omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie uitvoert. Bij euthanasie wordt er door de arts eerst een slaapmiddel toegediend gevolgd door een spierverslapper, waardoor de patiënt onmiddellijk overlijdt. Het is van groot belang dat als u het verzoek opstelt, dat met uw behandelend(e) arts(en) bespreekt.

EXECUTEUR

De executeur is de persoon die de laatste wil van de erflater uitvoert, in de volksmond ook wel executeur-testamentair genoemd. De executeur wordt aangewezen in een testament opgemaakt bij de notaris en is verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw erfenis na uw overlijden. Een executeur heeft bevoegdheden die rechtstreeks uit de wet en het testament voortvloeien zoals het afhandelen van financiële zaken en/of  het regelen van uw begrafenis. Tevens is de executeur een aanspreekpunt voor onder andere instanties in een vaak emotionele periode voor de naaste betrokkenen.

LEVENSEXECUTEUR

Een aangewezen persoon die uw belangen behartigt tijdens uw leven conform uw wensen wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent door bijvoorbeeld ziekte of dementie. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het regelen van uw geldzaken, wensen ten aanzien van (medische) verzorging of het nemen van beslissingen wanneer u een eigen onderneming heeft. Deze levensexecuteur is benoemd in uw levenstestament.

LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament is een testament dat werkt bij uw leven. Een levenstestament biedt u de mogelijkheid om regie in eigen hand te houden bij beslissingen ten aanzien van bijvoorbeeld uw financiën of medische situatie als u (tijdelijk) niet meer in staat bent hier zelf over te beslissen. U kunt hierbij denken aan wensen ten aanzien van (medische) verzorging (donorcodicil, euthanasieverklaring enz.) en wensen met betrekking tot uw financiën, uw woning of eventueel uw onderneming. Ook kunt u uw wensen vast laten leggen met betrekking tot het doen van schenkingen of overige praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren. Een levenstestament bevat bijlagen met overzichten van bankrekeningen, digitale codes en wachtwoorden. Het levenstestament dient vastgelegd te worden in een notariële akte. Dit levert een bewijs op dat u ten tijden van het vastleggen van het levenstestament wilsbekwaam was.

LEVENSWENSVERKLARING

Met deze verklaring geeft u aan dat u optimale medische en verpleegkundige zorg wilt ontvangen gericht op genezing en dat u niet wilt dat de arts een behandeling nalaat op grond van een oordeel over de waarde van uw leven. U geeft hier verder in aan dat voor u levensbeëindigend handelen geen optie is om het lijden op te heffen en dat u niet wilt dat er levensverlengende maatregelen worden getroffen als het stervensproces onomkeerbaar is ingetreden.

Klik hier voor meer informatie: Praat op tijd over uw levenseinde.

MANTELZORG

Langdurige, onbetaalde zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en hulpbehoevenden door naasten die een persoonlijke band hebben met diegene, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren.

MANTELZORGCOMPLIMENT

Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag voor mantelzorgers als blijk van waardering voor de zorg die zij verlenen. De mantelzorger kan worden voorgedragen voor een mantelzorgcompliment door de persoon die wordt verzorgd. Het mantelzorgcompliment wordt uitbetaald door De Sociale Verzekeringsbank (SVB).

MENTORSCHAP

Mentorschap is een maatregel die door een Nederlandse kantonrechter wordt opgelegd aan personen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goederen gaan) niet zelf meer kunnen behartigen. In dat geval wordt een mentor aangesteld om dit namens en zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkene te doen. U mag in dit geval niet meer zelf beslissingen nemen ten aanzien van uw verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. U blijft wel handelingsbekwaam en u blijft zelf uw financiële belangen behartigen (zie ook bewind).

NIET BEHANDELVERKLARING

Iedere (wilsbekwaam) persoon vanaf 16 jaar heeft het recht om elke medische behandeling te weigeren. Met een niet behandelverklaring verklaart de patiënt dan ook wat deze niet meer wil. Dit kan gaan om bijvoorbeeld medische behandelingen of reanimatie die de patiënt onder bepaalde omstandigheden niet meer wil. Een niet behandelverklaring is een negatieve wilsverklaring. De wensen van de patiënt in deze niet behandelverklaring moeten door artsen worden gerespecteerd. In deze verklaring staat zo exact mogelijk onder welke omstandigheden u niet meer behandeld wilt worden en waarom u dat wilt. Het is van belang dat deze niet behandelverklaring bekend is bij uw naasten en uw arts. In situaties dat het voor u onmogelijk is geworden om uw wil kenbaar te maken gelden de wensen die u eerder in uw niet behandelverklaring heeft opgenomen.

NIET REANIMATIEVERKLARING

Indien u, bijvoorbeeld bij een hartstilstand, niet gereanimeerd wilt worden kunt u dit laten vastleggen in een niet reanimatieverklaring. Deze verklaring is rechtsgeldig wanneer deze is opgesteld door uw arts en ondertekend door zowel uzelf als uw arts. Wanneer het voor de hulpverlener duidelijk is dat u een niet reanimatieverklaring heeft dan zal deze uw wens respecteren.

ONDRAAGLIJK LIJDEN

Bij een verzoek om euthanasie is het belangrijk dat de patiënt de arts kan overtuigen dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden voor de patiënt. Ondraaglijk lijden is voor een ieder verschillend. Belangrijk is dat u het lijden zelf ervaart en uw arts hiervan kunt overtuigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het lijden nu en het lijden dat mogelijk in de toekomst zou kunnen ontstaan.

PALLIATIEVE SEDATIE

Bij palliatieve sedatie wordt het bewustzijn van een ongeneeslijk zieke patiënt, die zich bevindt in de laatste levensfase, met opzet verlaagt waardoor de patiënt in een diepe continue slaap wordt gebracht om het lijden te verlichtten. Tijdens deze slaap volgt een natuurlijke dood doordat de patiënt niet meer eet of drinkt. Palliatieve sedatie is altijd op medische indicatie en is niet gericht op het verlengen of verkorten van uw leven.

PALLIATIEVE ZORG

Hieronder valt alle zorg die erop gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren indien u ongeneeslijk ziek bent en u uiteindelijke aan deze ziekte zult overlijden. Dit wordt gedaan door uw leven zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken door het voorkomen en verlichten van lijden door het bestrijden van pijn en ander klachten van lichamelijke, psychische of sociale aard. Het gaat hierbij om patiënten waarbij niet meer wordt gereageerd op behandelingen die gericht zijn op genezing. Palliatieve zorg is niet gericht op het verlengen of verkorten van uw leven.

PROCURATIE

Procuratie is een schriftelijke volmacht voor bedrijven die wordt verleend door de algemeen directeur van een bedrijf en betekend dat er uit naam van een ander mag worden gehandeld en getekend. Deze bevoegdheid wordt vastgelegd bij de kamer van koophandel.  Degene aan wie procuratie is verleend wordt de procuratiehouder genoemd. Indien de procuratiehouder dezelfde bevoegdheden heeft als de algemeen directeur wordt dit de algemeen procuratiehouder genoemd. Het is echter ook mogelijk om een procuratiehouder een beperkte bevoegdheid te geven voor bijvoorbeeld het aangaan van overeenkomsten of het maken van prijsafspraken.

REGIE HOUDEN

Steeds vaker komen mensen  in een situatie terecht waarin ze niet meer in staat zijn hun eigen zaken te regelen en belangen te behartigen door bijvoorbeeld dementie, ziekte of coma. Als dit gebeurd kunt u zelf de regie in handen houden. Hiervoor moeten dan wel voorbereidingen getroffen worden. Het gaat erom dat u van te voren regelt wat op dat moment zelf niet meer te regelen is. U kunt bijvoorbeeld laten vastleggen wie uw financiën beheert, wie er verantwoordelijk is voor uw administratie maar ook welke medische behandelingen u wel of juist niet wilt ondergaan en naar welk verpleegtehuis u wilt. U kunt ook laten vastleggen wat uw er met uw waardevolle bezittingen gebeurd en of u schenkingen wilt (blijven) doen. Indien u een eigen onderneming heeft kunt u ook hiervoor maatregelen nemen zodat iemand in uw plaats de  zaken hiervoor kan regelen. Verder kan er geregeld worden wat er bijvoorbeeld moet gebeuren met uw huisdier als u daar zelf niet meer voor kunt zorgen maar ook kunt u andere praktische zaken of persoonlijke wensen laten vastleggen zodat de mensen in uw omgeving op de hoogte zijn van wat u graag wilt ook al kunt u dit zelf niet meer regelen. Op die manier heeft u toch zelf de controle en houd u dus de regie over uw leven.

VERTROUWENSPERSOON

In een levenstestament bepaald u zelf wie uw zaken behartigt door een vertrouwenspersoon aan te wijzen. U geeft deze vertrouwenspersoon notariële volmacht om ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk worden geregeld zoals u dat zelf zou zelf willen.

VOLMACHT

Met een volmacht wijst u iemand aan die uw belangen kan behartigen wanneer u dat zelf niet meer kunt (bijvoorbeeld bij dementie). Het is van belang dat u iemand aanwijst om uw belangen te behartigen wanneer u nog helder van geest bent. Met een volmacht  kunt u schriftelijk iemand machtigen om u te vertegenwoordigen inzake bijvoorbeeld medische beslissingen of uw financiën. Deze gemachtigde wordt dan uw vertegenwoordiger en moet op de hoogte zijn van uw wensen. Wanneer u geen volmacht heeft verleend en u komt in een situatie dat u uw eigen belangen niet meer kunt behartigen, dan moet uw partner of een van uw kinderen een bewind bij het kantongerecht aanvragen.

VOOGDIJ

Wanneer het gezag over een minderjarig kind niet door de ouders wordt uitgeoefend maar door iemand anders wordt dit voogdij genoemd. Het is belangrijk dat u vastlegt wie (1 of 2 personen) er voor uw kinderen gaat zorgen wanneer u door omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of overlijden, niet meer in staat bent voor hen te zorgen en vastlegt welke afspraken er met deze voogd of voogden zijn gemaakt. Wanneer u niet in een (levens)testament laat vastleggen wie de voogdij over u kinderen krijgt wanneer u zelf niet meer voor hen kunt zorgen, neemt de rechter deze beslissing.

WILSONBEKWAAM

Wanneer u niet meer in staat bent zelfstandig verantwoorde beslissingen te nemen door bijvoorbeeld een ernstig ongeval of ziekte heet dit met een juridische term wilsonbekwaam. U bent wilsonbekwaam wanneer u informatie niet kunt begrijpen, niet kunt inzien wat de gevolgen zijn van een besluit en/of geen besluit kunt nemen. Wilsonbekwaamheid kan kort duren, bijvoorbeeld wanneer u tijdelijke buiten bewustzijn bent, of voor altijd zijn zoals bij ernstige dementie. In het geval u wilsonbekwaam bent kan een vertrouwenspersoon voor u de zaken regelen. In een levenstestament kunt u vast laten leggen wat uw wensen en belangen zijn en wie u als vertrouwenspersoon aanwijst.

Klik hier voor meer informatie m.b.t. wilsonbewaam versus wilsbewaam.

WILSVERKLARING

Dit is een verklaring (geschreven of gesproken) waarmee u duidelijk maakt wat u in bepaalde omstandigheden nog wel wilt (positieve wilsverklaring) en ook wat u niet meer wilt (negatieve wilsverklaring) met betrekking tot medisch handelen. U legt in u wilsverklaring uw wensen vast met betrekking tot uw levenseinde. Het is van groot belang dat uw arts op de hoogte is en dat u uw wensen bespreek met uw arts.

ZORG INDICATIE

Voor het verkrijgen van zorg via Wet langdurige zorg (Wlz) zijn er een aantal voorwaarden.

Hier meer informatie over het aanvragen van een Wlz-indicatie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/wlz-indicatie-aanvragen.html. Hierbij het aanvraagformulier https://www.ciz.nl/zorg-uit-wlz/Paginas/Zelf-zorg-uit-wlz-aanvragen.aspx.

ZORGVERKLARING

Een Zorgverklaring is een wettelijk erkend en persoonlijk ondertekend document waarmee u kunt vastleggen op welke wijze en onder welke condities u medisch en verpleegkundig verzorgd wilt worden in uw laatste levensfase en zorgt ervoor dat uw wensen en grenzen gerespecteerd worden. In een zorgverklaring machtigt u mensen uit uw omgeving die u vertrouwt en op de hoogte zijn van uw wensen om beslissingen voor u te nemen wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent. Een zorgverklaring dient te worden afgelegd bij volledige wilsbekwaamheid. Door een zorgverklaring af te leggen bereid u zich vooraf heel bewust en samen met anderen voor op het einde van u leven en bevordert daardoor de rust rondom uw laatste levensfase.

Vraag meer informatie aanStel ons uw vraag